1.Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2015 година на ЈЗУ УК за дерматологија, сметка за средства од фондот. https://dzr.mk/Uploads/1_28_FR_JZU_Univerzitetska_klinika_dermatologija_Smetka_sredstva_FZO_2017.pdf
 
2. Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2015 година на ЈЗУ УК за дерматологија, сметка за сопствени приходи(531).
https://dzr.mk/Uploads/2_28_FR_JZU_Univerzitetska_klinika_dermatologija_Smetka_sopstveni_prihodi_531_2017.pdf