Структура на приходи по дејности(СПД-РЕКАПИТУЛАР) – Преземи .pdf документ

Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 01.01.2021 до 31.12.2021 – Преземи .pdf документ

Посебни податоци за државна евиденција на корисниците на средства од Буџетот на фондовите – Преземи .pdf документ

Даночен биланс за оданочување на добивка – Преземи .pdf документ

Биланс на состојба на ден 31.12.2021 – Преземи .pdf документ