Биланс на состојба на ден 31.12.2023 – Преземи .pdf документ

Посебни податоци за државна евиденција на корисниците на средства од Буџетот на фондовите – Преземи .pdf документ

Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 01.01.2023 до 31.12.2023 – Преземи .pdf документ

Структура на приходи по дејности(СПД-РЕКАПИТУЛАР) – Преземи .pdf документ