Процеси во амбулантно поликлиничка дејност со отсеци

Прием на пациенти, увид во документација, евидентирање, преглед на пациент, утринска визита, евиденција на потрошен материјал, извештај од извршен преглед, начин на работа во следните отсеци:

– Отсек за специјалистичко консултативна дерматологија,

– Отсек алергологија со ин виво и ин ниво алергодијагностика,

– Отсек за ангиологија,

– Отсек за физикална терапија вклучувајќи дерматохирургија и корективна дерматологија,

– Отсек медицинска козметологија, корективна дерматологија и дерматохирургија,

– Отсек за биоматеријали и други инвазивни интервенции,

– Отсек за актино терапија и фотобиостимулација,

– Отсек за микологија,

– Отсек за трихологија (болести на влакната),

– Отсек за полово преносливи болести со серидијагностика и андрологија,

– Отсек за дерматолошка онкологија(дермоскоп, дермоскен и хистологија на тумурите),

– Отсек за детска дерматологија,

– Отсек за дерматолошка хистопатологија,

– Отсек за аптека со галенска лабораторија (единица за приготвување на магистрални галенски препарати