Procesi në reparte në aktivitetin ambulator-poliklinik

Pranimi i pacientave, pranimi i dokumetacionit, evidentimi, vizita e pacientit, vizita e mëngjesit, evidentimi i materjalit të harxhuar, raport i vizitës të bërë, menyra e punës në repartet e caktuara:

– Reparti për dermatologji specialistiko-konsultative,

– Reparti i alergologjisë me in vivo testime alergodiagnostike,

– Reparti i angiologjisë,

– Reparti i terapisë fizikale përfshirë dhe dermatokirurgjin dhe dermatologjinë korektive,

– Reparti i kozmetologjisë mjeksore, dermatologjisë korektive dhe dermatokirurgjinë,

– Reparti për biomateriale dhe procedura të ndryshme joinvazive,

– Reparti për aktinoterapi dhe fotobiostimulim,

– Reparti për mikologji,

– Repatri për trikologji(sëmundjet e fokeve),

– Reparti për sëmundjet seksualisht të transmetueshme me serodiagnostifikim dhe andrologji,

– Reparti për dermatologjinë onkologjike(dermoskop, dermosken dhe analizë histopatologjike e tumoreve),

– Reparti për dermatologjinë e fëmijëve,

– Reparti për histopatologji dermatologjike,

– Reparti i farmacisë me laborator galenik (njësi për përgatitjen e praparateve magjistrale galenike)