Дневна болница со интензивно лекување и биохемиска лабораторија

Прием на пациенти, увид во документација, евидентирање, испитување во биохемиска лабораторија, преглед на пациент, утринска визита, евиденција на потрошен материјал и изработка на отпусна листа, отпусно писмо, наплатна листа