Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите – Превземи .pdf документ

Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на приходи и расходи 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Структура на приходи по дејности(СПД-РЕКАПИТУЛАР) 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Биланс на состојба 31.12.2016 – Превземи .pdf документ