Në bazë të nenit 100 pika 5 të Ligjit për kujdesin mjeksor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16) dhe neni 32 pikat 1, 2, 4 dhe 5 e Ligjit për Institucionet („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 32/05, 120/05 dhe 51/11 ), Bordi Drejtues i Institucionit prublik shëndetsor Klinika uiversitare për dermatologji- Shkup, në seancen e mbajtur në11.05.2016, vendosi
STATUSI
I INSTITUCIONIT PUBLIK SHËNDETËSOR
KLINIKA UNIVERSITARE PËR DERMATOLOGJI
– SHKUP
I. VENDIMET E PËRGJITHSHME
Neni 1
Me këtë status rregullohen: emri dhe selia e institucionit,organizimi dhe mënyra e kryerjes së veprimtarisë, përfaqësimi, menaxhimi, funksionimi, mbikëqyrja, të drejtat dhe detyrimet e përdoruesve të kujdesit shëndetësor, kujdesi shëndetësor në kushtet e emergjencave dhe të kushteve të krizës dhe në kushtet e grevës, opinioni publik në punë dhe në informimin dhe procedurën për të miratuar statutin dhe aktet e tjera të ndryshme.
Neni 2
Klinika Universitare për Dermatologji – Shkup (në tekstin e mëtutjeshëm Klinika Universitare) është institucion shëndetësor publik me të drejta, detyrime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, statut dhe akte të tjera të përgjithshme.
Klinika universitare ka statusin e personit juridik të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Neni 3

Klinika universitare funksionon në mënyrë të pavarur dhe është e përgjegjshme për transaksione ligjore me palë të treta, përgjigjet me të gjitha mjetet e disponueshme.
Neni 4

Themeluesi i Klinikës Universitare është Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

II. Emri dhe selia
Neni 5
Emri i institucionit shëndetësor duhet të përmbajë emrin e: Republikes se Maqedonisë, Institucioni publik shëndetësor Klinika Universitare për Dermatologji – Shkup.
Emri i shkurtuar i Klinikës Universitare është: Klinika Universitare e Dermatologjisë.
Selia e Klinikës Universitare është në Shkup, Komuna e Qendrës, rr. Nëna Terezë nr. 17
Neni 6
Klinika universitare mund të ndryshojë llojin, emrin dhe selinë, si dhe të bëjë ndryshimet e statusit ( bashkim ose ndarje ) vetëm pas një vendimi paraprak të themeluesit dhe sipas rrjetit të institucioneve shëndetësore.
Neni 7
Klinika universitare ka vulën dhe vulën e saj.
Vula ka një formë rrethore me një diametër prej 3 cm. dhe në të është shkruar teksti:
Institucioni publik shendetesor Klinika Universitare për Dermatologji – Shkup, dhe në mes është stema e Republikës së Maqedonisë.
Klinika universitare mund të ketë më shumë vula me të njëjten përmbajtje, që janë në numër.
Vula ka një formë drejtkëndore me përmasa 5 cm. në gjatësi dhe 2 cm. në gjerësi, në të cilën përveç vendit për numrin dhe datën është shkruar: Institucioni publik shëndetësor Klinika Universitare për Dermatologji – Shkup.
Mënyra e përdorimit, trajtimit dhe mbajtjes së vulës rregullohet me akt të përgjithshëm.
III. Përfaqsimi
Neni 8

Klinika universitare është e përfaqësuarnga drejtori.
Drejtoria e cila është e përbërë nga dy persona, drejtori organizativ dhe drejtori mjekësor, është përgjegjëse për ligjshmërinë e funksionimit të Klinikës Universitare dhe detyrimet që ndërmerren në transaksionet ligjore në përputhje me kompetencat e përcaktuara me ligj.
Drejtori me autorizim me shkrim mund të autorizojë një person të punësuar në Klinikën Universitare për të kryer aktivitete të caktuara nën autoritetin e Drejtorit në lidhje me përfaqësimin e Klinikës Universitare në mungesë të tij / saj.
IV. AKTIVITETI I KLINIKËS UNIVERSITARE
Neni 9
Në Klinikën Universitare kryhet shërbim specialistik, konsultativ dhe shëndetësor spitalor si dhe veprimtari shëndetësore e nivelit terciar në fushën e dermatologjisë, si dhe kryhet aktivitet arsimor dhe trajnim I mëtutjeshemi profesionistëve të shëndetësisë dhe të kërkimit shkencor.
Klinika Universitare siguron veprimtari shëndetësore të nivelit terciar i cili përfshin: kryerjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor që kërkojnë organizim profesional dhe teknologjik kompleks dhe trajtim shëndetësor multidisiplinar, të plota dhe krahasues ndjekja e zhvillimit të specialiteteve të caktuara në vend dhe në vendet e tjera për të zhvilluar propozime kombëtare për zhvillim te specialiteteve të veçanta, përgatitje për formimin e udhëzimeve të ekspertëve dhe propozimet kombëtare për zhvillimin e një lloji të caktuar të aktivitetit shëndetësor, përkatësisht specialiteteve shëndetësore dhe bashkëpunimit dhe zbatimittë tyre, transferimin e njohurive dhe aftësive nga shtetet e tjera, transferimine njohurive dhe aftësive të institucioneve shëndetësore në nivelinsekondar dhe primar, kërkimin dhe testimin e metodave të reja për parandalimin, zbulimin, trajtimin, kujdesin shëndetësor dhe rehabilitimin mjekësor të gjendjeve shëndetësore dhe këshillim dhe ndihmë për çështje mjekësore të ekspertëve në institucionet shëndetësore në nivelin e sekondar dhe primar, nëMinistrinë e Shëndetësisë,dhomat e mjekëve dhe Fondi.

Klinika universitare kryen shërbime shëndetësore të cilat kërkojnë trajtim mjeksor organizativ dhe teknologjik multidisiplinor profesional kompleks tëspecialitetit të dermatologjisë.
Ndërton dhe zbaton kritere doktrinore profesionale-mjekësore në fushën e saj dhe ofron ndihmë eksperto-metodologjike për institucionet shëndetësore në dermatologji, si dhe siguron medikamente për pacientët e trajtuar në spital.
Klinika Universitare kryen kujdes shëndetësor konsultativ specialistik në nivel sekondar për llojet e veprimtarisë shëndetësore për të cilën kryen një aktivitet shëndetësor spitalor , i cili mbulon:ekzaminimet ambulatore me një referim nga mjeku i zgjedhur ose mjek tjetër i specializuar, trajtimet shëndetësore të kryera në nivelin sekondar, idenë e një spitali ditor për trajtimin e pacientit, sipas të cilit nevojiten shërbimet e diagnostikimit, terapisë, kujdesit dhe rehabilitimit të cilat kryhen në nivelin sekondardhe ku kryhet akomodimi i të sëmurëve vetëm në një kohë të caktuar gjatë ditës.
Në veprimtarinë specialistiko-konsultative kryhen ekzaminime specialistike, ekzaminime dhe përcaktime të sëmundjeve, dëmtimet dhe gjendja shëndetësore të përdoruesve të shërbimeve shëndetësore, kryhen procedura të specializuara diagnostifikuese, terapeutike dhe rehabilituese, jepen mendime dhe sugjerime të specializuara, kryhen shërbime të tjera shëndetësore të përcaktuara në rregulloret e mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimin shëndetësor ose me kërkesën e përdoruesit të shërbimeve.

Në veprimtarinë spitalore Klinika Universitare kryen ekzaminimin e gjendjes shëndetësore, diagnostikimin, trajtimin dhe shtrimine pacientëve në spital në kushte standarde spitalore,siguron mbikqyrje specialistike te përhershme, pritjen dhe kujdesin e emergjencave mjekësore, sipas nevojës ofron mendim konsultativ, ofron ilaçe dhe furnizime mjekësore të nevojshme për trajtim, merr pjesë në zbatimin e programeve speciale për parandalimin, çrrënjosjen dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe lëndimeve, duke dhënë udhëzime për trajtim si dhe siguron edukimin shëndetësor për personat të cilëveju është dhënë kujdesi spitalor, ofron ndihmë profesionale në objektet e tjera të kujdesit shëndetësor dhe siguron trajnimin profesional të profesionistëve të shëndetit.
Pacientëve te vendosur në Klinikën Universitare u ofrohet me ushqim standard spitalor në varësi të gjendjes shëndetësore të pacientëve – përdoruesve të shërbimeve spitalore.
Klinika Universitare kryen veprimtarinë e arsimit dhe kërkimit shkencor në një mënyrë që ofron një tërësi funksionale të veprimtarisë shëndetësore, edukative dhe shkencoro-kërkimore në përputhje me nevojat e fakultetit mjekësor për zbatimin e programeve studimore.
Klinika universitare mund të ndryshojë dhe zgjerojë aktivitetin vetëm në përputhje me themeluesin.
Neni 10
Klinika Universitare kryen veprimtarinë e kujdesit shëndetësor në rrjetin e institucioneve shëndetësore, në përputhje me Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, këtë Statut dhe rregullore të tjera.
Klinika Universitare, në kuadër të veprimtarisë së saj në rrjet, ofron shërbime shëndetësore për personat e siguruar në përputhje me Ligjin për Sigurimin Shëndetësor në kushtet dhe mënyrën e përcaktuar me rregulloret për kujdesin shëndetësor dhe sigurimin shëndetësor.
Klinika universitare mund të ofrojë shërbime shëndetësore edhe për pacientët që paguajnë shërbime shëndetësore me fonde personale nëse plotësojnë kushtet e përcaktuara në Ligjin për Kujdesin Shëndetësor.
ORGANIZIMI I BRENDSHËM I KLINIKËS UNIVERSITARE
Neni 11
Organizimi i punës së Klinikës Universitare bazohet në parimet e disponueshmërisë, racionalitetit, efikasitetit dhe vazhdimësisë së kujdesit shëndetësor.Në Klinikën Universitare në përputhje me parimet nga paragrafi 1 i këtij neni, organizohen njësi të brendshme organizative që përfaqësojnë njësinë organizative dhe teknike për kryerjen e veprimtarive të referuara në nenin 9 të këtij Statuti, si në vijim:departamenti i meshkujve,
departamenti i grave,
departamenti i fëmijëve,
departamenti për spitalin ditor,
departamenti për veprimtari specialistike-konsultative me laboratorin biokimik.
Me qëllim të kryerjes së punëve juridike, kontabël, financiare, administrative, profesionale dhe të përgjithshme në Klinikën Universitare, njësitë e brendshme organizative organizohen në përputhje me rregulloret për punonjësit e administratës dhe të sektorit publik.
Puna në Klinikën Universitare është e organizuar si më poshtë: në aktivitetin shëndetësor specialistiko-konsultativ me organizimin e punës në një ose dy ndërrime dhe përshtatur orarit të punës dhe në përputhje me nevojat e popullsisë dhe te veprimtarisë shëndetësore spitalore duke organizuar një ose më shumë nderrime ka dhe kushte te veçanta të punës (në detyrë dhe aftësi të vazhdueshme), në përputhje me nevojat e popullsisë, nderkohe vazhdimisht duhet te kryejnë veprimtarinë e kujdesit shëndetësor në 24 orë, shtatë ditë në javë gjate gjithe vitit.
Neni 12
Fushëveprimi i punës së njësive të brendshme organizative dhe sistematizimi i posteve në Klinikën Universitare rregullohet me një akt të përgjithshëm mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në përputhje me nenin 11 të këtij Statuti.
Neni 13
Në Klinikën Universitare,implementohet Zbatimi i Sistemit Kombëtar për Planifikimin Elektronik të Ndërhyrjeve dhe Shqyrtimeve “Termini im” me qëllim të krijimit të orareve (koha për pranim) për ekzaminimin e pacientëve dhe për kryerjen e ekzaminimeve të pacientëve bazuar në referimin e pranuar elektronik.
Neni 14
Në Klinikën Universitare, një Deklaratë e kulturës spitalore është prezentuar në një vend të caktuar në mënyrë që të prezantojë punonjësit me parimet e trajtimit dhe sjelljes që përmban Protokolli.

VI. MENAXHIMI
Neni 15
Klinika Universitare menaxhohet nga një Bord Drejtues.
Bordi i Drejtorëve përbëhet nga pesë anëtarë, dy prej të cilëve janë përfaqësues nga personat profesionistë dhe kompetentë në Klinikën Universitare, të përzgjedhur nga organi profesional dhe tre përfaqësues të themeluesit.
Neni 16
Një anëtar i bordit të drejtorëve mund të emërohet një person i cili ka të paktën një diplomë universitare dhe ka së paku pesë vjet përvojë pune në fushën e shëndetit, ekonomisë ose ligjit.
Anëtari i Këshillit Drejtues nuk mund të emërohet një person i cili, në rastet e përcaktuara me Ligjin për Institucionet, është i punësuar ose zotëron aksione në personat juridikë që prodhojnë ose tregtojnë produkte medicinale, pajisje mjekësore, një person i afërt i një anëtari të një bordit dhe në raste të tjera të përcaktuara me rregulloret në fushën e parandalimit të konfliktit të interesave.
Drejtori nuk mund të zgjidhet si anëtar i bordit të drejtorëve.
Neni 17
Një anëtar i Bordit të Drejtorëve të Klinikës Universitare dhe Drejtorit nuk mund të personalisht, nëpërmjet një personi të tretë ose në ndonjë bazë të ndonjë interesi për Klinikën Universitare, të cilët mund të kenë ndonjë ndikim në pavarësinë dhe paanësinë e tij në menaxhimin ose menaxhimin e institucionit. Çdo anëtar i organit drejtues ose drejtorit të klinikës universitare është i detyruar të paralajmërojë themeluesin për ekzistencën së një interesi të tillë me anëtarët e organit drejtues, domethënë tek drejtori.
Neni18
Bordi i Klinikës Universitare kryen punët në vijim: të miratojë statutin dhe aktet e tjera të përgjithshme të Klinikës Universitare dhe monitoron zbatimin e tyre, të miratojë planin financiar dhe shqyrtojë dhe miratojë buxhetin e Klinikës Universitare, me propozim nga Drejtori konsideron, miraton projekt-ligjin, miraton programin e punës dhe investimeve bazuar në prioritetet shëndetësore të përcaktuara, shqyrton marrëveshjet me Fondin për sigurim shëndetësor,për llojin, fushëveprimin, cilësinë dhe afatin e planeve për arritjen e mbrojtjes shëndetësore të popullatës.Miraton raportin vjetor të Klinikës Universitare, shpall një konkurs për drejtorin e Klinikës Universitare, miraton vendime për ndryshimin e veprimtarisë dhe ndryshimet e tjera statusit (ndarje, bashkim), me pajtimin paraprakdrejtuesit.Zgjedh komisione të përhershme dhe të përkohshme, vendos për kostot për dhënien e provimit të punëtorëve shëndetësorë me arsim të mesëm, post-mesëm dhe të lartë professional, miraton udhëtime biznesi jashtë vendit dhe përcakton kohëzgjatjen e udhëtimit, miraton programin e katër-vjeçar të zhvillimit profesional që përmban dhe ka nevojë për specialistë dhe nën-specializuara personelit për çdo vit, sipas programit mbi nevojën për staf të specializuar të miratuar nga Ministri i Shëndetësisë do të vendosë mbi referimin e specializimit dhe nën-specializimit dhe punonjësit e tjerë të arsimit, miraton një plan për vendimet e prokurimeve publike, vendos për tepricë të mundshëm të të ardhurave te cilat Klinika Universitare I ka fituar me veprimtarinë e shërbimeve të pacientëve të paguar me fonde personale, të cilat ndahen për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe veprimtarisë shëndetësore, të miratojë një program vjetor për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së kujdesit në Klinikën Universitare, miraton raportin vjetor zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara nga programi për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, të kryejë detyra të tjera të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive dhe këtë statut.
Neni 19
Anëtarët e Bordit Drejtues në seancën e parë zgjedhin një president dhe një zëvendëskryetar të bordit drejtues, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të bordit të drejtorëve.
Neni 20
Mandati i anëtarëve të këshillit drejtues zgjat katër vjet, me mundësinë e rizgjedhjes për një mandat tjetër prej katër vitesh.

Neni 21
Anëtari i Këshillit Drejtues të Klinikës Universitare mund të shkarkohet para skadimit të kohës për të cilën është caktuar në këto raste:
nëse posti në të cilën është emëruar ka pushuar së ekzistuari;
mungon nga mbledhjet e bordit menaxhues në mënyrë të pajustifikueshme të paktën dy herë në vit;
është vërtetuar gjithashtu se ai është një person i afërt i një anëtari të Bordit të Drejtorëve,
si dhe në raste të tjera të përcaktuara me rregulloret në fushën e parandalimit të konfliktit të interesave;
përcaktohet më tej se ai personalisht, nëpërmjet një pale të tretë ose në çdo bazë, ka interesa që mund të kenë ndonjë ndikim në pavarësinë dhe paanësinë e tij;
kryen në mënyrë joproporcionale ose joefikase detyrat në Bordin e Drejtorëve dhe vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij Statuti.
Mandati i anëtarit të Këshillit Drejtues të Klinikës Universitare përfundon para skadimit të kohës për të cilën është emëruar:
sipas kërkesës së tij, dhe nëse ekziston një paaftësi e përhershme ose e përkohshme për të funksionuar mirë ose në rast vdekjeje.
Neni 22
Këshilli Drejtues i Klinikës Universitare punon dhe vendos në seancat te cilat mbahen shënimet.
Puna e bordit është publike.
Seanca mblidhet nga kryetari i bordit nëse është e nevojshme dhe kur kërkohet nga drejtori ose kolegiumi i ekspertëve të klinikës universitare ose 10% e të punësuarve.
Neni 23
Bordi Menaxhues miraton vendimet me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve dhe vendos për çështje me interes publik me shumicën e votave të përfaqësuesve të drejtuesit, si: miratimi i statutit, miratimi i vendimit për ndryshimet në llojin, emrin dhe selinë, për të bërë ndryshime në status (bashkim ose ndarje), të miratojë një program pune dhe plan financiar, të miratojë llogarinë përfundimtare dhe të miratojë një raportin e punës.
Neni 24
Drejtori i Klinikës Universitare ka të drejtë dhe detyrë që të marrë pjesë në punën e Bordit Drejtues në përgatitjen e seancave të Bordit Drejtues, për të treguar ligjshmërinë e punës së Këshillit Drejtues, pa të drejtë për të vendosur.

Neni 25
Rregullat e punës të miratuara nga Bordi i Drejtorëve rregullojnë mënyrën e punës së tij në detaje më të hollësishme.
VII. Drejtori
Neni 26
Për organin ekzekutiv të Klinikës Universitare (në tekstin e mëtejmë: Drejtori) emërohen dy drejtorë, përkatësisht drejtori organizativ dhe drejtori mjekësor përgjegjës për funksionimin e Klinikës Universitare dhe obligimet që ndërmerren në qarkullimin ligjor në pajtim me kompetencat e përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen Shëndetësore ose ligj tjetër, aktet nënligjore dhe kontratën e menaxhimit.
Personi i cili i plotëson kushtet e përcaktuara me ligj emërohet drejtor i klinikës universitare.
Neni 27
Drejtori i Klinikës Universitare caktohet në bazë të konkursit publik të shpallur nga Bordi Drejtues.Drejtorin e emëron ose shkarkon Ministri i Shëndetësisë.Mandati i Drejtorit zgjat katër vjet.
Neni 28
Konkursi për emërimin e drejtorit shpalletnga bordi drejtues i Klinikën Universitare tre muaj para skadimit të mandatit të drejtorit aktual.
Konkursi është publikuar në tri gazeta ditore të pubikuara në të gjithë Maqedoninë, një nga gazetat në gjuhën qe flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja.
Afati i fundit për aplikim për konkurrim është 15 ditë.
Ne konkursi paraqiten kushtet dhe dokumentet që kandidatët duhet të paraqesin.
Neni 29
Konkursi për emërimin e drejtorit bëhet nga një komision i konkursit i përbërë nga tre anëtarë të zgjedhur nga bordi drejtues nga radha e punonjësve te Klinikës Universitare.
Komisioni i Konkurrencës është i detyruar të paraqesë aplikacionet me dokumentacionin e plotë në Ministrinë e Shëndetësisë brenda tetë ditëve nga dita e skadimit të dorëzimit të aplikacioneve.
Neni 30
Drejtori i Mjekësisë është autonom dhe përgjegjës në veçanti për: organizimin e punës së punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve shëndetësor, promovimin e procedurave diagnostike dhe terapeutike dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore, zbatimin e udhëzimeve të ekspertëve mbi mjekësinë e bazuar në evidencë, efikasitetin në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe kryerjen e gjërave të tjera të përcaktuara me ligj, marrëveshjen kolektive, këtë statut, aktet e tjera të përgjithshme të klinikës universitare dhe kontratën e menaxhimit.
Drejtori Organizativ është kompetent i pavarur dhe i përgjegjshëm në mënyrë të veçantë për: organizimin e punës së të punësuarve në objektin e shëndetit publik që nuk janë punëtorë shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët, kontrolli per respektimin e orarit të punës nga ana e të gjithë të punësuarve në objektin e shëndetit publik, funksionimin materjalo- financiar të institucionit shëndetësor publik, kontabilitetin material, vendimmarrjen mbi të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga punësimi i të punësuarve në shëndetin publik , furnizimi i institucionit shëndetësor publiK me materjale te punes, pagesa e fitimeve personale te intitucionit shendetesor publik dhe pagesën e pjesëmarrjes e te siguruarve me fondet e tyre në koston e shërbimeve shëndetësore në institucionin shëndetësor dhe të kryejnë detyra të tjera të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, ky Statut, akte të tjera të përgjithshme të Klinikës Universitare dhe kontratën e menaxhimit.
DrejtorI mjekësor dhe organizativ jane bashkërisht përgjegjës për çdo gjë që nuk është kompetencë ekskluzive e drejtorit mjekësor ose organizative, në mënyrë të veçantë në lidhje me përgatitjen e planit të draft prokurimit dhe dorëzimin në bordin e institucionit shëndetësor publik e miratimit, dhe planifikimi, vendimmarrja, nënshkrimi i kontratave për prokurimin, monitorimin dhe zbatimin e prokurimit publik për institucionin publik shëndetësor, punësimin në institucionin shëndetësor publik dhe për përfundimin e punësimit e punëtorëve shëndetësorë, orarin e punëtorëve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve në ndërrime dhe përcaktimin e grupeve për të punuar në vendimin për shpërblim të punonjësve në institucionet shëndetësore publike. Ofron të krijohen të paktën me meyre qe cdo punonjes shëndetësor te kryeje ndërhyrje profesionale apo ekzaminimet e pacientëve nga muaji i kaluar, të kujdeset që të sigurohet një numër të mjaftueshëm të termineve për intervenime dhe vizita e pacientëve në sistemin nacianal për caktimin elektronik të intemenimeve dhe agzaminimeve “Termi im “të marrë pjesë në punën e bordit, pa të drejtë vote, per të miratuar udhëtimet e biznesit në vend dhe përcakton kohëzgjatjen e udhëtimit, lëshimin e urdhrave për të respektuar rregullat e institucionit, organizon dhe kontrollon përdorimin dhe mirëmbajtjen e aseteve fikse, pajisje mjekësore në veçanti, organizimin dhe kryerjen e punës në rast emergjence, krize dhe mes kontratave, grevë për kryerjen e shërbimeve shëndetësore me sigurimet shëndetësore Maqedonia, e cila rregullon llojin, fushëveprimin, cilësinë dhe afatet për arritjen e kujdesit shëndetësor, mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor, shkaqet dhe kushtet nën të cilat ju mund të ndërpresë kontratën; propozon të ngrejë Komisione per provim para punëtorëve shëndetësorë me arsim të mesëm, post-mesëm dhe të lartë profesional, marrin vendime për vendosjen e masave disiplinore për sjellje të çrregullt ndaj punëtorit shëndetësor apo bashkëpunëtor shëndetësor, pas një raporti me shkrim nga organi per puntorin shëndetsor apo bashkëpunëtor shëndetit, dhe për sjellje të çrregullt i artikulohet masë disiplinore pa formë me shkrim, formohet komision për të kryer procedurën disiplinore për një shkelje disiplinore, formon komision për të përcaktuar përgjegjësinë e punonjësve të shëndetësisë apo bashkëpunëtorët e shëndetësore, jep vendim për kompensimin, përfundon marrëveshje me specializant te cilit i miratuar specializimi për përcaktimin drejtat dhe detyrimet e ndërsjella në lidhje me realizimin e specializimit, siguron funksionimin normal të sistemit kombëtar për caktimin elektronik të intervenimeve dhe ekzaminimeve ne “Termini im”, të veprojë ne lidhje me ankesat e shkruara dhe paraqitura nga pacientët sipas Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe i konsideron ankesat nga përdoruesit e kujdesit shëndetësor per kujdesin shëndetësor të caktuar, të kujdesen për zbatimin e Protokollit mbi kulturën e spitalit, të miratojë një listë të çmimeve për shërbimet shëndetësore që ofrohen për të huajt dhe për të kryer detyra të tjera të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, këtij statuti, aktet e tjera të përgjithshme të klinikës Universitare dhe kontrata e menaxhimit.
Të drejtat dhe detyrimet ndërmjet drejtorit dhe punëdhënësit rregullohen nga një marrëveshje menaxhimi që në veçanti përmban tregues të performancës që duhet të kryejë drejtori.
Neni 31
Në kryerjen e detyrave brenda kompetencës së tij / saj, Drejtori miraton: urdhra, udhëzime, vendime, urdhra dhe akte të tjera individuale.

Neni 32
Drejtori i Klinikës Universitare është i obliguar çdo gjashtë muaj që të paraqesë një raport mbi punën për Ministrin e Shëndetësisë, në të cilin ai është veçanërisht i detyruar të paraqesë të dhëna për llojin e kryer dhe qëllimin e shërbimeve shëndetësore dhe për funksionimin financiar të Klinikës Universitare.
Nëse raporti i punës përcakton mangësi ose humbje në operacionet financiare, drejtori është i detyruar t’i heqë ato në gjashtë muajt e ardhshëm.
Nëse pas skadimit të gjashtë muajve të ardhshëm Drejtori nuk i heq defektet e identifikuara dhe në atë periudhë përsëri ka mangësi dhe / ose humbje në punën financiare, Ministri i Shëndetësisë do të shkarkojë Drejtorin dhe do të emërojë kryes se detyrës së drejtorit deri në emërimin e drejtorit sipas konkursit te regjistruar, por jo më shumë se gjashtë muaj.
Nëse Drejtori nuk zbaton një procedurë për prokurimin publik të produkteve medicinale, materialeve mjekësore dhe pajisjeve medicinale dhe / ose nuk zbaton rregulloret lidhur me kushtet sanitare dhe higjienike në institucionet shëndetësore, do të trajtohet në pajtim me nenin 110 të Ligjit për Shëndetësi.
Neni 33
Drejtori i Klinikës Universitare mund të shkarkohet nga Ministri i Shëndetësisë para skadimit të kohës për të cilën emërohet në rastet e përcaktuara me ligj.
Neni 34
Drejtori, nëse përcakton parregullsi në ofrimin e kujdesit shëndetësor në Klinikën Universitare, është i detyruar të marrë masa për të eliminuar ato parregullsi dhe, nëse është e nevojshme, mund të krijojë një komision ekspertësh për të shqyrtuar një rast të veçantë.
VIII. TRUPI PROFESIONAL
Neni 35
Klinika Universitare ka një kolegium Profesional i cili është një organ i specializuar i Klinikës Universitare.
Kolegiumi profesional përbëhet nga: drejtori (drejtori organizativ dhe drejtori mjekësor), drejtuesit e njësive të brendshme organizative dhe infermierja kryesore.
Në punën e Kolegjiumit Profesional, kur diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë jo mjekësore, mund të marrin pjesë edhe persona të tjerë të punësuar në Klinikën Universitare, të përcaktuar nga Drejtori.
Neni 36
Organi Ekzekutiv kryen detyrat e mëposhtme: të kujdeset për funksionimin e klinikës universitare, vendos për çështjet profesionale në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive, ky Statut dhe aktet e tjera të përgjithshme të Klinikës Universitare, jep mendimin e vet mbi Programin e punës, jep mendime dhe propozimet drejtorit në lidhje me organizimin e punës në drejtim të kryerjes së punës profesionale dhe të kushteve të punës dhe zhvillimin e aktivitetit, të përcaktojë nevojën për referimin e specializimit, sub-specializimit dhe ekspertizë në edukimin e shumë punëtorëve, përveç kur ligji është përcaktuar ndryshe, propozon nevojat kryesore për prokurimin e barnave, pajisjeve mjekësore dhe furnizime të tjera të nevojshme për të kryer punën shëndetësor në Klinikën Universitare në përputhje me programin e punës, propozimi shqyrtim statutin dhe propozimet e akteve të tjera të përgjithshme, miraton rregullat e procedurës, propozim i anëtarëve të komisionit dhe drejtorit për të marrë provimet profesionale të punonjësve të shëndetësisë me të mesme, kolegj dhe universitet imazh profesional, hartojë një propozim për një program vjetor për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së punës në Klinikën Universitare dhe ia dorëzon atë bordit për miratim jo më vonë se më 30 nëntor të vitit aktual për vitin e ardhshëm, të përgatisë një opinion të bazuar në një analizë të dhënat mjekësore të shkaqeve të vdekjes çdo pacient i cili vdiq në klinikën Universitare dhe të kryejnë detyra të tjera të përcaktuara me ligj, këtë statut dhe akteve të përgjithshme.
Neni 37
Kolegjiumi profesional punon në seanca të mbledhura nga drejtori ose me kërkesë të një prej anëtarëve të kolegjit të ekspertëve në klinikën universitare.
Mënyra e punës së kolegjiumit profesional rregullohet me Rregulloren e Punës.
IX MJEKËSORE, KOMITETET DHE ORGANET E TJERA TË PUNËS
Neni 38
Për të përmirësuar shkathtësitë dhe njohuritë e mjekëve të mjekësisë, specialistëve dhe subspecialistëve nëpërmjet shkëmbimit të përvojave dhe mendimeve për raste specifike, Klinika Universitare organizon kolegje mjekësore të dedikuara të paktën një herë në javë në të cilat detyrimisht marrin pjesë të gjithë doktorët e mjekësisë, specialistët ose subspecialistët e të punësuar në Klinikë universitare, si dhe individë të tjerë që do të emërohen nga drejtori mjekësor në Klinikën Universitare.
Kolegjet mjekësore detyrimishtjane te përfaqësuar dhe shqyrtojë rastet individuale me komplikime, rastet më komplekse të trajtuara në periudhën e kaluar, metoda të reja në ofrimin e shërbimeve shëndetësore, si dhe raste të tjera në të cilat kolegj mjekësor konstaton se mund të kontribuojnë në përmirësimin e aftësive dhe njohurive mjekëve dhe nemospercimin e rastevene komplikime apo nemos perpunimine metodave të reja në ofrimin e shërbimeve shëndetësore na ana e te pranishemve ne kolegjin mjeksor perfaqeson shkelje disiplinore. Me kërkesë të mjekut, mjek i mjekësisë që drejton pacientin ose mjekun e kolegjit mjekësorduke pasur parasysh çdo rast ai e konsideron të veçantë dhe duhet të rishikohet.
Kolegiumet mjekësorejane te thirrur dhe puna e tyre drejtohet nga drejtori mjekësor i institucionit shëndetësor ose mjek që ai do ta autorizojë.
Të dhënat e kolegiumit mjeksor mbahen me shkrim dhe / ose në formën e një videoje elektronike ose regjistrimi audio.
Përveç kolegjeve mjekësore nga paragrafi 1 i këtij neni, në departamentet e Klinikës Universitare, si rregull, në mëngjes, gjatë orarit të punës, mbahen takime për të paraqitur dhe shqyrtuar rastet e planifikuara për atë ditë ose ditën tjetër dhe ku marrin pjesë të gjithë mjekët, specialistët dhe subspecialistët e punësuar në Klinikën Universitare.
Komiteti Drejtues i Klinikës Universitare për studimin e ceshtjeve eksperte dhe cështjeve të tjera mund të krijojë komisione të përhershme dhe të perkohshme dhe organe të tjera punuese.
Mandati i anëtarëve të komisioneve të përhershme zgjat për kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve të Komitetit Drejtues.
Rregullat e procedurës të miratuara nga komisionet përcaktojnë mënyrën e punës së tyre në detaje më të hollësishme.
Kompetenca, përbërja, mënyra e punës dhe çështje të tjera që lidhen me punën e komisioneve dhe trupave të punës rregullohen me aktin për formimin e tyre.
Neni 39
Në Klinikën Universitare, organet e brendshme formohen si komisione të përhershme, si:
1) Komiteti i Cilësisë dhe
2) Komisioni për çështjet etike që diskutojnë çështjet e etikës mjekësore.
Komisioni nga paragrafi 1 pika 1 e këtij neni do të krijohet me qëllim të monitorimit dhe përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor duke monitoruar treguesit e cilësisë në mënyrë që të rriten mundësitë për rezultatin më të favorshëm të trajtimit dhe të zvogëlojnë rreziqet e pasojave të dëmshme shëndetësore dhe gjendjen shëndetësore të pacientëve dhe përbëhet nga pesë anëtarë nga të cilët tre janë punonjës të kujdesit shëndetësor me arsim të lartë, një është një punonjës i kujdesit shëndetësor me arsim të mesëm ose të lartë dhe një është përfaqësues i shoqatave të pacientëve.
Komisioni për Cilësinë kryen aktivitetet e mëposhtme: grumbullon, përpunon dhe ruan të dhënat në lidhje me treguesit e cilësisë, merr pjesë në monitorimin e cilësisë së jashtme, kryen aktivitete lidhur me përgatitjen e procedurës së akreditimit dhe bashkëpunon me Agjencinë për kualitet dhe akreditim të institucioneve shëndetësore në zbatimin programi për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë shëndetësore.
Komisioni nga paragrafi 1 pika 2) të këtij neni do të themelohet me qëllim të shqyrtimit të çështjeve etike që rrjedhin nga kryerja e veprimtarisë së Klinikës Universitare dhe lidhur me etikën dhe deontologjinë mjekësore dhe përbëhet nga tre anëtarë: një president dhe dy anëtarë të zgjedhur nga rendi i punonjësve të kujdesit shëndetësor profesional dhe kompetent.
Anëtarët e komisioneve kanë numër të barabartë të zevendësve që plotësojnë të njëjtat kushte si anëtarët e komisioneve.
Neni 40
Komisionet e përhershme dhe të përkohshme për punën e tyre i përgjigjen Bordit Drejtues, përkatësisht drejtorit dhe dorëzojnë një raport të paktën një herë në vit ose pas përfundimit të punës.
Komisionet e përkohshme formohen sipas nevojës.
X TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PACIENTËVE
– Përdoruesit e shërbimeve shëndetësore
Neni 41
Pacientët – përdoruesit e shërbimeve shëndetësore në Klinikën Universitare kanë të drejta të rregulluara me rregulloret për kujdesin shëndetësor, sigurimin shëndetësor, mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe rregulloret e tjera në fushën e shëndetit.
Kur ofrohet kujdes shëndetësor për pacientët, Klinika Universitare zbaton plotësisht dispozitat e Ligjit për Kujdesin Shëndetësor, Ligjin për Sigurimin Shëndetësor, Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve dhe akteve të tjera nënligjore të miratuara në bazë të këtyre ligjeve.
Neni 42
Pacientët – përdoruesit e shërbimeve shëndetësore në Klinikën Universitare kanë për detyrë të respektojnë rregullat e Klinikës Universitare, të respektojnë këshillat dhe udhëzimet e punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe punonjësve të tjerë të Klinikës Universitare, si dhe obligimeve të tjera të rregulluara me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve.
Përdoruesit e shërbimeve shëndetësore kanë të drejtë të kundërshtojnë / ankohen te drejtori lidhur me ushtrimin e të drejtave nga kujdesi shëndetësor dhe sigurimi shëndetësor.
Klinika Universitare në sigurimin e kujdesit për realizimin e mbrojtjes së të drejtave të pacientëve ofron ndihmë ligjore dhe këshilla ligjore nëpërmjet një këshilltari për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.
Neni 43
Klinika Universitare është e detyruar të kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe të ofrojë këshilla ligjore dhe ndihmë ligjore për pacientët në lidhje me realizimin e mbrojtjes së të drejtave të tyre në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve.
XI. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PUNONJËSVE NË PERFORMANCËN
AKTIVITETI I KLINIKËS SË UNIVERSITETIT
Neni 44
Klinika Universitare në kuadër të biznesit të tij është i detyruar të pranojë pacientin – përdoruesit dhe pika e nevojshme shërbimin e tij shëndetësore.
Kur sigurimin e kujdesit shëndetësor për punonjësit shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët puna e tij do të kryejnë me ndërgjegje, në mënyrë efikase, siç duhet, në mënyrë të paanshme, për të mos të udhëhiqet nga interesat e tyre personale financiare, të mos abuzojnë me pushtetin dhe statusin që ata kanë si punëtor shëndetësor dmth bashkëpunëtor shëndetësor, dhe për të mbrojtur reputacionin personal dhe reputacionin e institucionit ku ata janë të punësuar.
Klinika Universitare në kuadër të biznesit të tij është e detyruar të pranojë pacientin – përdoruesin dhe te trgoje kujdesin e nevojshm per shërbimin e tij shëndetësor.
Kur ofrohet kujdesi shëndetësor, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorët shëndetësorë janë të detyruar të kryejnë punën e tyre me ndërgjegje, profesionalizëm, efiçencë, kujdes, paanshmëri, të mos udhëhiqen nga interesat e tyre personale financiare, të mos abuzojnë me autoritetin dhe statusin që kanë si punonjës shëndetësor dmth. Bashkëpunëtoret e kujdesit shëndetësor, dhe të mbrojnë reputacionin personal dhe reputacionin të institucionit në të cilin ata janë të punësuar.
Punonjësit e shëndetësisë dhe bashkëpunëtorët e kujdesit shëndetësor janë të detyruar të respektojnë sistemin e vetëm për planifikimin e shërbimeve shëndetësore “Termini im” dhe parimet e trajtimit dhe sjelljes që përmban Protokolli për kujdesin spitalor.
Kur ofrohet kujdesi shëndetësor, profesionistët shëndetësorë dhe bashkëpunetorët e kujdesit shëndetësor janë të detyruar të kujdesen për përdoruesit që u jepet kujdesi shëndetësor, te respektojnë dinjitetin e tyre, t’i përmbahen etikës mjekësore dhe doktrinës mjekësore, dhe të mbajnë sekretin profesional, si dhe të respektojë të drejtat e tjera të pacientëve dhe të përmbushin detyrimet e rregulluara me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve.
Në udhëheqjen, ruajtjen, mbledhjen dhe posedimi i dokumentacionit mjekësor i nënshtrohet dispozitave të rregulloreve në fushën e shënimeve shëndetësore, mbrojtjen e të drejtave të pacientit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.
Punonjësit e shëndetësisë dhe bashkëpunëtorët e kujdesit shëndetësor kanë të drejta dhe detyra të rregulluara dhe me ligje të tjera.
Neni 45
Punonjësit e Klinikës Universitare që përdorin dokumentacionin mjekësor janë të detyruar të mbajnë të dhënat nga dokumentacioni si sekret profesional, si dhe të respektojnë të drejtat e tjera të pacientëve të rregulluara me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Pacientëve.
E fshehta profesionionale janë të detyruar të mbajnë të gjithë personat e tjerë që gjatë kryerjes së detyrës së tyre do të mësojnë për të dhenat për gjendjen shëndetësore të pacientit.
XII. MBIKËQYRJA E PUNËS SË KLINIKËS SË UNIVERSITETIT
Neni 46
Mbikëqyrja mbi ligjshmërinë e punës, mbikëqyrja mbi punën profesionale dhe mbikëqyrja e inspektimit në Klinikën Universitare kryhet në pajtim me Ligjin për Mbrojtje Shëndetësore.
Klinika Universitare organizon mbikëqyrje të brendshme mbi punën profesionale të punonjësve të saj të kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve shëndetësor në mënyrën e përcaktuar me një akt të përgjithshëm, në përputhje me Ligjin për Kujdesin Shëndetësor.
XIII. PËRGJEGJËSIA E KLINIKËS SË UNIVERSITETARE
Neni 47
Në Klinikën Universitare, te punesuarit, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorët e kujdesit shëndetësor, nëse vertetohet në një procedurë të caktuar, janë përgjegjës për dëmin që në kryerjen e veprimtarisë me interes publik do t’u shkaktojë përdoruesve të shërbimeve shëndetësore, nëse përcaktohet se dëmi është bërë me dashje ose me punë joprofesionale.
Nëse punonjësi i kujdesit shëndetësor, domethënë bashkëpunëtori shëndetësor ka pësuar dëmtime në punë ose në lidhje me punën, Klinika Universitare është e detyruar të kompensojë dëmin sipas ligjit.
XIV. MJETET E PUNËS SË KLINIKËS SË UNIVERSITETIT
Neni 48
Klinika Universitare merr fonde për punë: me pagesa për shërbimet shëndetësore e kryera, apo programet e shërbimeve shëndetësore sipas një kontratë me Fondin, me pagesat për masat e përfunduara, aktivitetet dhe programet e shërbimeve shëndetësore sipas nenit 16 të Ligjit për kujdesin shëndetësor, me pagesa të shërbimeve shëndetësore nga veprimtaria e kujdesit shëndetësor të pacientëve që paguajnë shërbimet me mjete personale, me fonde personale për personat e siguruar për shërbimet shëndetësore të mbuluara nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, me një pagesë shtesë për një standard më të lartë të shërbimeve shëndetësore, në pajtim me rregullat për sigurim shëndetësor, asetet e kompanive të sigurimit që kryejnë sigurim vullnetar suplementar shëndetësor, asetet e themeluesit të caktuara për investime dhe aktivitete të tjera, donacione dhe dhurata nga burime të tjera , në kushte të përcaktuara me ligj.
Klinika universitare menaxhon në mënyrë të pavarur pronën dhe përdor artikujt, asetet financiare dhe të drejtat tjera materiale të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë, në përputhje me ligjin.
Neni 49
Доколку Универзитетската клиника престане со работа, имотот, средствата и приходите што остануваат по исполнувањето на обврските му припаѓаат на основачот.
Nëse Klinika Universitare ndalon punën, prona, pasuritë dhe të ardhurat që mbeten pas përmbushjes së detyrimeve i përkasin themeluesit.
XV. KUJDESI SHËNDETËSOR NË KUSHTE TË MENJËHERSHME,
KUSHTET E KRIZËS DHE NË KONFLIKT DHE GREVË
Neni 50
Klinika universitare është e detyruar të përgatisë plane për mbrojtje në raste krizash dhe emergjencash dhe rrethanash te caktuara.
Klinika Universitare, në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, është e detyruar, në përputhje me ligjin, të përcaktojë në aktet e saj të përgjithshme detyrat e saj për sigurimin e kujdesit shëndetësor në kushtet e emergjencave dhe situatat e krizës (aksidentet natyrore dhe të tjera të rënda dhe situatat emergjente).
Klinika Universitare është e detyruar të sigurojë fonde për rezervën e medikamenteve dhe materialeve sanitare, personelit dhe nevojave të tjera për punë në kushtet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.
Neni 51
Në kushte të jashtëzakonshme dhe situata krize, Klinika Universitare është e detyruar të përshtatë organizatën e saj për të punuar, të marrë masa për funksionimin e duhur dhe të eliminojë pasojat e një gjendjeje të tillë.
Kur planifikon dhe kryen punën në kushte të jashtëzakonshme, Klinika Universitare bashkëpunon me anëtarët e Qendrës për Menaxhimin e Krizave dhe Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Kryqin e Kuq të Maqedonisë dhe subjekte te tjera.
Neni 52
Punonjësit e Klinikës Universitare mund të ushtrojnë të drejtën e grevës në kushte që të mos rrezikojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve që kërkojnë kujdes shëndetësor.
Në procedurën e mëtejshme në rast të një greve, rregulloret në këtë fushë do të zbatohen plotësisht.
Neni 53
Për të eliminuar pasojat e dëmshme që mund të lindin nga dështimi për të ofruar shërbime shëndetësore gjatë një greve, drejtori është i detyruar të sigurojë ndihmë urgjente mjekësore dhe një funksion minimal të të gjitha pjesëve organizative në procesin e punës.
Në bazë të masave të ndërmarra nga paragrafi 1 i këtij neni, punonjësit janë të detyruar të veprojnë sipas urdhrave përkatës.
Vendimet e miratuara në bazë të paragrafit 1 të këtij neni zgjasin deri në përfundimin e kushteve që kanë çuar në hyrjen e tyre.
Nëse punonjësit nuk veprojnë sipas paragrafit 2 të këtij neni, drejtori është i detyruar të sigurojë realizimin e procesit të punës duke zëvendësuar profilet e përshtatshme të punonjësve.
Punonjësit e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, të cilët nuk kryejnë detyrimet e tyre të punës kryejnë një shkelje më të rëndë të disiplinës së punës e cila është baza për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.
XVI. PUNA PUBLIKE DHE INFORMIMI
Neni 54
Puna e Klinikës Universitare është publike.
Opinioni publik në Klinikën Universitare sigurohet nëpërmjet: pranisë së përfaqësuesve për informim publik në mbledhjet e bordit me miratim paraprak, lëshimit te deklaratavetë punës dhe / ose buletinin informative të Klinikës Universitare, duke bërë të mundur kontakte me përfaqësuesit e mediave me Drejtorin e klinikës Universitare ose me autorizimin e tij të ekspertëve të një fushe të caktuar të punësuar në klinikën Universitare dhe informimin dhe në mënyrë të ndryshe në përputhje me ligjin, Statutin dhe aktet e tjera të përgjithshme të Klinikës Universitare.
Neni 55
Opinioni publik në punën e Klinikës Universitare sigurohet gjithashtu përmes publikimit në masmediat ose në internet të të dhënave të mëposhtme:
emri dhe adresa e Klinikës Universitare, lloji i veprimtarisë shëndetësore të kryer nga Klinika Universitare në kuadër të rrjetit, niveli i kujdesit shëndetësor, aktiviteti dhe specialiteti, trajnimi dhe kualifikimet e punonjësve të kujdesit shëndetësor, orari i punës në Klinikën Universitare, çmimi i shërbimeve shëndetësore dhe logoja, pra një shenja mbojtese e Klinikës Universitare.
Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni publikohen në përputhje me lejen e punës të Klinikës Universitare.
Neni 56
Информирањето на вработените во Универзитетската клиника за поважните прашања од работата на Универзитетската клиника се врши преку огласна табла и/или на друг начин утврден со закон.
Informimi i punonjësve të Klinikës Universitare për çështjet e rëndësishme të punës së Klinikës Universitare bëhet përmes një tabele informuese dhe / ose ne menyre tjeter ne pajtim me ligj.
XVII. PROCEDURA PËR MIRATIMIN E STATUTIT
DHE PËR AKTET E TJERA TË PËRGJITHSHME
Neni 57
Një iniciativë për të filluar një procedurë për miratimin e statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme të klinikës universitare, si dhe ndryshimet dhe plotësimet e tyre, mund të paraqitet nga bordi i drejtorëve, drejtori dhe kolegiumi i ekspertëve të Klinikës Universitare.
Nisma i dorëzohet Bordit Menaxhues të Klinikës Universitare.
Neni 58
Statuti dhe aktet e përgjithshme të Klinikës Universitare përgatiten nga një komision i posaçëm i përbërë nga tre anëtarë me numër të barabartë të anetareve zëvendësues të formuar nga Komiteti Drejtues.
Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përcakton propozimin e statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme dhe e paraqet atë në kolegjin e ekspertëve për shqyrtim.
Teksti i përcaktuar i statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme, në përputhje me mendimin e kolegiumit të ekspertëve, ia dorëzon komisionit nga paragrafi 1. i këtij neni tek bordi i drejtorëve. Aktet e përgjithshme të Klinikës Universitare miratohen nga Këshilli Drejtues me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve dhe statuti dhe aktet e tjera me interes publik miratohen nga Këshilli Drejtues me shumicë votash dhe nga përfaqësuesit e themeluesit. Aktet e përgjithshme publikohen në tabelën informuese dhe / ose në mënyrë tjetër në pajtim me ligjin.
Amendimi dhe ndryshimi i statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme bëhet në mënyrën dhe procedurën e paraparë për miratimin e statutit dhe akteve të përgjithshme të Klinikës Universitare.Statuti i dërgohet Ministrisë së Shëndetësisë për marrjen e pëlqimit pas miratimit të tij nga Bordi Drejtues i Klinikës Universitare.
Interpretimi i dispozitave të këtij Statuti dhe akteve të përgjithshme jepet nga Bordi i Drejtorëve të Klinikës Universitare.
Neni 59
Për rregullimin e çështjeve me rëndësi për punën e Klinikës Universitare të miratojë akte të përgjithshme që lidhen me: të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve në Klinikën Universitare, organizimin e brendshëm të Klinikës Universitare dhe sistematizimin e vendeve të punës, aftësimit profesional dhe zhvillimin e personelit, mënyra përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, mënyrën dhe përmbajtjen e zbatimit të mbikëqyrjes së brendshme mbi punën profesionale të profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor, mënyra dhe procedura për pranimin e pacientëve – përdoruesve per sigurimin e kujdesit shëndetësor, sigurinë dhe shëndetin gjatë punës, kujdesi shëndetësor në gjendje emergjence, gjendje krize dhe kushte greve, biznesit dhe sekretit profesional dhe akteve të tjera përgjithshme të përcaktuara me ligj dhe me marrëveshje kolektive .

Neni 60
Универзитетската клиника, зависно од дејноста што ја врши, е должна со општ акт особено да ги уреди следниве прашања: организацијата и начинот на укажување на итната медицинска помош, начинот на користење и одржување на медицинската опрема, негата на болните, начинот и постапката за прием на пациентите при укажување на специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, начинот и содржината на спроведувањето на внатрешниот надзор над стручната работа над здравствените работници и здравствените соработници и видот и начинот на користење на работната и заштитната облека на здравствените и другите работници.
Klinika Universitare, në varësi të veprimtarisë së kryer, është e detyruar me aktin e përgjithshëm në veçanti për të rregulluar çështjet e mëposhtme: Organizimi dhe metodat e sigurimit të kujdesit emergjent, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, kujdesin ndaj pacientit, mënyrën dhe procedurën për pranimin e pacientëve kur ofrohen konsultime specialistiko-konsultative dhe kujdes spitalor, mënyrën dhe përmbajtjen e zbatimit të mbikëqyrjes së brendshme të punës profesionale për punëtorët shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve dhe llojin dhe mënyrën e përdorimi i punës si dhe i veshjeve mbrojtëse nga punonjësit e shëndetësisë dhe të punetoreve te tjerë.
XVIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 61
Brenda gjashtë muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Statuti, do të miratohen të gjitha aktet e përgjithshme të Klinikës Universitare.Aktet e Përgjithshme hyjnë në fuqi ditën e tetë të shpalljes ne tabelën informuese në Klinikën Universitare.
Neni 62
Klinika universitare është e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë me numër regjistrimi.30120080054212 datë 11.07.2008, bazuar në vendimin në përputhje me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr.193434/1 të 08.07.2008 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/08).
Neni 63
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Statuti, Statuti i Klinikës Universitare, nr 0201-541 / 3, datë 12.11.2008, pushon së qeni i vlefshëm.si dhe Vendimin Statutor të miratuar nga Bordi i Drejtorëve me Arch. nr. 0201-553 /, 7 i datës 22 dhjetor 2010.
Neni 64
Ky Statut hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit të bordit të shpalljes së Klinikës Universitare dhe do të publikohet pas marrjes së pëlqimit nga Ministria e Shëndetësisë.
numri 02-307/2
data 11.05.2016
IPSHKLINIKA UNIVERSITARE PËR DERMATOLOGJI
SHKUP
BORDI DREJTUES
President
M-rAntonio Todorovski