Proceset në repartin e fëmijëve

Pranimi i pacientave, pranimi i dokumetacionit, evidentimi, përgatitja e pacientit per mjekim spitalor, vizita e pacientit, vizita e mëngjesit, evidentimi i materjalit të harxhuar, fletë lëshimi, DRG formular, fletë pagesa.