Proceset në repartin e meshkujve

Pranimi i pacientave, pranimi i dokumetacionit, evidentimi, përgatitja e pacientit për mjekim spitalor, vizita e pacientit, vizita e mëngjesit, evidentimi i materjalit t[ harxhuar, fletë lëshimi, DRG formular, fletë pagesa.