Kryetarët e departamenteve mjekësore

Please specify image url

Prim. D-r. Sci. Nina Caca Biljanovska

E diplomuar në 1982 në fakultetin e medicinës në Shkup. Specializimin për dermatovenerologji e perfundoi në 1989.Magjistroi në 2001, ndërsa doktoroi në vitin 2006 në fushën e dermatologjisë në fakultetin e njejtë.Si student i Fullbright-it

Drejtori mjeksor
Please specify image url

Prof.d-r.Margareta Balabanova Stefanova

Drejtuese e spitalit ditor
Please specify image url

Prof.d-r.Vesna Grivceva Panovska

CV

Drejtuese e aktivitetit specialistiko-konsultativ
Please specify image url

Prim.d-r. Nejbosha Peshic

Drejtues I repartit të meshkujve
Please specify image url

Prim. D-r Gjorgji Gocev

Drejtues i repartit të femrave
Please specify image url

Prim.d-r. Vesna Cifrevska

Mjek specialist dermatovenerolog

Mjekët

Please specify image url

Prof.d-r. Suzana Nikolovska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Prim.d-r.Daniela Dervengji

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Prim.d-r. Vesna Cifrevska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Prim.d-r.Lidija Goleva

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r. spec. Natasa Jakovlevic

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r. spec. Jovanka Darkoska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r.spec. Irina Arsovska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r.Spec. Nevenka Axhievska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r.spec. Nora Pollozhani

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

D-r. Ivana Dohceva-Karajovanov

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Ass. D-r. Zorica Zafirovic

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Ass.d-r. Monika Muratovska

Mjek specialist dermatovenerolog
Please specify image url

Ass.d-r. Silvia Duma

Mjek specialist dermatovenerolog