Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средствата од Буџетот на фондовите – Превземи .pdf документ

Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Структура на приходи по дејности(СПД_РЕКАПИТУЛАР) 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Биланс на состојба 31.12.2016 – Превземи .pdf документ