Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите – Превземи .pdf документ

Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на приходите и расходите од 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Структура на приходи по дејности(СПД – рекапитулар) 01.01-31.12.2016 – Превземи .pdf документ

Биланс на состојба на ден 31.12.2016 год. – Превземи .pdf документ